Recurs d’Alçada contra DIC per a campament de turisme a Oriola

Recurso de Alzada contra DIC para campamento de turismo en Orihuela

Ecologistes en Acció ha interposat un recurs davant de la Conselleria d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori perquè s’anul·le la declaració d’interés comunitari (DIC) concedida a Agro Torre Letur SL per a construir un campament turístic a Oriola, en l’interior d’un espai protegit de la Xarxa Natura 2000, per no tindre l’avaluació ambiental prèvia que exigeix la llei.

El 29 de gener de 2018, la Comissió Territorial d’Urbanisme d’Alacant va acordar atorgar la declaració d’interés comunitari (DIC) a la promotora Agro Torre Letur SL per a l’activitat de campament de turisme, granja escola i centre d’interpretació, dins de l’espai de la Xarxa Natura 2000 “Serra d’Escalona i Devesa de Campoamor” Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Aquesta declaració d’interés comunitari està condicionada a l’obtenció d’una declaració d’impacte ambiental favorable, en una fase posterior de tramitació de la preceptiva llicència ambiental davant de l’Ajuntament d’Oriola.

L’avaluació ambiental ha de ser anterior a l’aprovació de qualsevol activitat per a complir amb el seu caràcter fonamental de mesura preventiva. En aquest cas es concedeix la DIC sense saber l’afecció que l’activitat i les seues instal·lacions tindran en l’espai natural protegit, i sense valorar altres possibles alternatives d’ubicació. Per a Ecologistes en Acció haurien de ser preferents les ubicacions situades fora dels espais naturals protegits. Aquesta forma de procedir contravé la normativa aplicable com la Llei d’avaluació ambiental (Llei 21/2013, de 9 de desembre) o la normativa que afecta els espais naturals protegits, com els de la Xarxa Natura 2000, perquè ajorna l’avaluació ambiental a un moment posterior, quan la ubicació del projecte ja està decidida per endavant.

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i la Directiva 92/43/CEE d’hàbitats estableixen com a obligació principal sotmetre a una adequada avaluació ambiental tot projecte que puga tindre efectes significatius sobre el medi ambient o els espais de la Xarxa Natura 2000, abans de la seua adopció, aprovació o autorització. I si no és així, no tindrà validesa l’aprovació del projecte.

Llavors, l’atorgament de la DIC ha de ser sempre posterior a l’avaluació ambiental. És irregular que s’atorgue una DIC condicionada a l’obtenció posterior d’una declaració d’impacte ambiental favorable.

També la Llei 10/2004, de 9 de desembre, del sòl no urbanitzable, actualment derogada però aplicable a aquest projecte, indica que “Les declaracions d’interés comunitari no podran contindre pronunciaments contradictoris amb l’avaluació de l’impacte ambiental”, que evidentment ha de ser prèvia a l’atorgament de la DIC.

Durant l’any 2017 es va iniciar l’elaboració i aprovació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals, el Pla Rector d’Ús i Gestió, les Normes de Gestió de l’espai de la Xarxa Natura 2000 de la Serra Escalona i Devesa de Campoamor, i també la declaració del Paisatge Protegit, la qual cosa obliga, segons la Llei d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, a adoptar mesures cautelars com la prohibició de l’alteració del medi físic o biològic que pot provocar la instal·lació d’un càmping. Aquest motiu addicional justificaria també l’anul·lació de l’atorgament de la DIC.

Per tot això, Ecologistes en Acció del País Valencià ha interposat un recurs d’alçada contra la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme d’Alacant perquè siga declarat nul l’atorgament de la DIC a la mercantil promotora.
Visiteurs connectés : 12